Verwerpelijk/ Reprobate

DE DOODSTRAF

Wij nemen dit standpunt in, omdat er in de bijbel een duidelijke streep te zien is, waar iemand overheen kan gaan en daardoor verwerpelijk/reprobate word.

Dat betekent namelijk dat hun keer op keer met God te maken gehad hebben, en Hem niet willen accepteren, maar Hem verwerpen en God niet eens in hum gedachten willen houden.

Als ze zover gekomen zijn, dan zegt God in zijn Woord dat Hij niks meer met hun wil te maken hebben, en hun daardoor een reprobate maakt.

 

Als iemand een reprobate word dan zegt de Bijbel dat diegene niet meer kan geloven in het evangelie om gered te worden, en dat ze los worden gelaten in alles wat ze maar willen doen, in het bijzonder de dingen die tegen de natuur in gaan, die ze anders niet konden doen.

 

In Romeinen word daar een hele duidelijke uitleg gegeven waarin je kan zien hoe dat iemand stapsgewijs bij die streep komt.

 

Romeinen 1:21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;

22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;

23 En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten.

24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;

25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.

26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;

27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verworpen zin, om te doen dingen, die niet betamen;

 

Dit geeft een zeer duidelijk beeld hoe iemand steeds dichterbij die streep komt, en zoals je kan zien begint het met dat ze wisten wie God is, en dat ze Hem niet eren als God, maar hun eigen verdorven hart volgen.

Doordat ze hun eigen hart gaan volgen, gaan ze dus veranderen wie God is, en gaan ze Hem veranderen in iets vanuit de schepping zoals: een mens, gevogelte of één van de andere dieren.

 

Dan zie je wat er gebeurt in vers 24 dat het eerste woord zegt: Daarom.

Dat woord laat zien dat er een reden is waarom er iets gaat gebeuren met die mensen die God veranderen in iets vanuit de schepping.

Wat er dan gebeurt met die mensen is dat ze dan op het niveau van een dier gaan functioneren.

De bijbel haalt zelfs een specifiek diersoort aan, en dat is een hond waarmee hun worden vergeleken.

 

Deuteronomium 23:17 Er zal geen hoer zijn onder de dochteren van Israël; en er zal geen sodomiet zijn onder de zonen van Israël.

18 Gij zult geen hoerenloon noch hondenprijs in het huis des Heeren, uws Gods, brengen, tot enige gelofte; want ook die beiden zijn den Heere, uw God, een gruwel.

Zoals je kan lezen in Deuteronomium 23:17 staat er sodomiet.

In vers 18 worden de personen in vers 17 opnieuw herhaalt en word de sodomiet vergeleken met een hond.

Er zijn nog meerdere verzen die een homo een hond noemt.

 

Filippenzen 3:2 Pas op voor de honden, pas op voor de kwade arbeiders, pas op voor de versnijding.

 

Openbaring 22:15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.

 

Dus terugkomend op Romeinen 1 zien we dat hun, geestelijk gezien, in een hond verandert zijn die geen terughouding heeft van vieze handelingen die tegen de natuur in gaan, zoals vers 27 van Romeinen 1 laat zien.

 

Dan zien je dat vers 28 weer een conclusie maakt dat dit de reden was waarom God hun een reprobate gemaakt heeft, sinds hun niks meer met God te maken willen hebben en Hem haten.

 

Vers 29 laat zien wat er gebeurt als iemand reprobate word:

 

Romeinen 1:29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;

30 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;

31 Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen;

 

In vers 29 zie je dat er duidelijk staat: Vervuld met ALLE ongerechtigheid.

De persoon die dus nu reprobate is, is dus in staat gesteld om alle bedenkbare zondes die er zijn, te doen, zonder zich er maar een moment schuldig over te voelen, sinds ze hun geweten toegeschroeit hebben met een heet ijzer.

 

1 Timotheüs 4:2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;

 

2 Timotheüs 3:8 Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof.

 

Daarom laat de bijbel zien wat het enigste is wat er met hun gaat gebeuren in hiernamaals:

 

Hebreeën 6:8 Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk, en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding (hel).

 

2 Petrus 2:12 Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en gemaakt zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden;

 

Judas 1:13 Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.

 

 

 

 

 

Dit is waarom de bijbel de doodstraf op homoseksualiteit zet, sinds de bijbel zegt dat als datgene voorkomt in een land, dat dan dat stuk land zijn inwoners wil uitspugen.

 

Leviticus 18:28 Dat u dat land niet uitspuwe, als gij hetzelve zult verontreinigd hebben; gelijk als het het volk, dat voor u was, uitgespuwd heeft.

 

De doodstraf hoort door de overheid uitgevoerd te worden en dat is te lezen in het Oude en Nieuwe Testament.

 

Leviticus 18:22 Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.

 

Leviticus 20:13 Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

 

Romeinen 1:32 Dewelken, daar zij het oordeel Gods weten, namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.

 

Judas 1:7 Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs.

 

 

Daarom is het hele homohuwelijk debat (wat er tegenwoordig is of het homohuwelijk bijbels is of niet) heel makkelijk te weerleggen met de bijbel, omdat het in de bijbel nooit tot een huwelijk voor de homo’s kwam, sinds ze al gedood werden voordat ze ooit konden huwelijken.

Dus het antwoord of de bijbel een homohuwelijk toelaat is: NEE!!

 

Wij geloven niet dat iemand als een reprobate geboren word, zoals de 1ste stelling van het calvinisme zegt dat iedereen als een reprobate geboren wordt.

 

Wij geloven dat iedereen één of meerdere kansen krijgt van God, sinds Hij wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis der waarheid komen.

 

1 Timotheüs 2:3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;

4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

 

Hier is een duidelijk voorbeeld wat er gebeurt met de mogelijkheid om te kunnen geloven als je een reprobate word.

 

Johannes 12:37 En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet;

38 Opdat het woord van Jesaja, den profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd, en wien is de arm des Heeren geopenbaard?

39 Daarom konden zij niet geloven, dewijl Jesaja wederom gezegd heeft:

40 Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze.

Om deze reden zegt God dit in de bijbel over de reprobates:

 

Jeremia 6:30 Men noemt ze een verworpen zilver; want de Heere heeft hen verworpen.

 

Hosea 9:15 Al hun boosheid is te Gilgal, want daar heb Ik ze gehaat, om de boosheid van hun handelingen; Ik zal ze uit Mijn huis uitdrijven, Ik zal ze voortaan niet meer liefhebben; al hun vorsten zijn afvalligen.

 

De conclusie is dus, dat het heel belangrijk is om ver voor deze streep te blijven.

De meest veilige plek is om gered te zijn, sinds je dan geen reprobate meer kan worden.

Daarom zegt de bijbel dat als de redding aangeboden word, dat je die nooit moet afslaan, omdat je dan dichter bij die gevaarlijke streep komt.

 

Hebreeën 4:7 Zo bepaalt Hij wederom een zekeren dag, namelijk heden, door David zeggende, zo langen tijd daarna (gelijkerwijs gezegd is): Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet.

 

De redding word ook wel met rusten vergeleken, sinds we dan rusten van onze werken en niet meer werken om in de hemel te komen.

 

Hebreeën 4:11 Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.

 

Johannes 20:31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.

© 2020  Righteous Remnant NL