GERED DOOR GELOOF

Efeziërs 2:8

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

Lees meer

EENMAAL GERED

ALTIJD GERED

1 Johannes 5:13

13 Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Lees meer

DE DRIE-EENHEID

VADER, ZOON, HEILIGE GEEST

 1 Johannes 5:7

7 Want drie zijn er, die getuigen [in de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één.

Lees meer

EVANGELISEREN/

SOULWINNING

Marcus 15:16

16 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

Lees meer

Submitting Form...

The server encountered an error.

Ontvangen

HIER staan wij NOG MEER voor.

2 Korinthiërs 11:3

3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. 4 Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.

 

© 2020  Righteous Remnant NL