NA de verdrukking.

DE OPNAME IS NIET ONVERWACHTS!

Wij nemen dit standpunt in, omdat de bijbel duidelijk zegt dat de opname komt na de verdrukking.

Dit punt gaat namelijk over de eindtijden, wanneer Jezus zal komen op de wolken om Zijn volk (de geredde mensen) op te nemen in de hemel.

Hier is een vers die duidelijk laat zien dat het na de verdrukking is.

 

Mattheüs 24:29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

 

Deze tekst is meerdere keren terug te vinden in de bijbel waardoor je kan zien dat het de dag van de wederkomst van Jezus is:

 

Openbaring 6:12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.

13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.

14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.

15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen;

16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.

17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?

 

1 Tessalonicenzen 4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;

17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

 

Joël 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt.

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de Heere zal roepen.

 

Markus 13:24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven.

25 En de sterren des hemels zullen daaruit vallen, en de krachten, die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden.

26 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.

27 En alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukas 21:25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven;

26 En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

27 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.

28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.

 

Als je al die verzen samenvoegt zoals 1 Korintiërs 2:13 zegt (geestelijke dingen met geestelijke dingen samenvoegen) dan zie je een duidelijk beeld naar voren komen over de wederkomst van Jezus:

 

1. Zon word verduisterd

2. Maan word als bloed

3. Sterren (meteorieten) vallen op de aarde

4. Het is na de verdrukking

5. Grote vrees op de ongelovigen die op de aarde zijn

6. Bazuingeschal dat gehoord word over de gehele aarde

7. Alle geredde mensen zullen in de lucht bijeen vergadert worden door de engelen.

8. De wraak van God begint daarna.

9. Iedereen zal Jezus zien in de wolken.

 

Er word in het bijzonder gezegd dat het na de verdrukking van die dagen is.

Wat dat betekent is dat de antichrist eerst zijn rijk op deze aarde zal vestigen, alsof hij Jezus is die zijn 1000 jarige rijk vestigt op de aarde.

 

Johannes 5:43 Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen.

 

Iedereen moet dan een merkteken in zijn rechterhand of in zijn voorhoofd hebben om deel te kunnen nemen aan zijn rijk, en de enigste manier om dat merkteken te krijgen is door de antichrist te aanbidden.

Dus dan kan je wel zien wie dat niet gaan doen: de geredde mensen.

Dat tijdperk word ook wel de Grote Verdrukking genoemd:

 

Mattheüs 24:21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.

 

Lukas 18:8 Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?

 

Daaruit kunnen we zien dat er maar weinigen zullen overblijven, en dat als die dagen niet verkort zouden worden, dat dan alle geredde mensen gedood zouden worden door de antichrist.

 

Er zijn ook mensen die geloven in dat de opname elk moment kan gebeuren en dat we niet door de verdrukking zullen gaan, omdat hun de verdrukking hetzelfde zien als Gods wraak.

 

Zoals je in de teksten hierboven ziet gaan we wel degelijk door de verdrukking en grote verdrukking heen, en dat is ook wat deze tekst zegt die letterlijk over de schare praat die net na de opname in de hemel gekomen is:

 

Openbaring 7:14 En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.

 

De opname kan niet elk moment komen want de bijbel zegt dat er eerst een paar dingen moeten gebeuren voordat die dag gaat komen.

 

2 Tessalonicenzen 2:1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,

2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.

3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geeerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.

 

Mattheüs 24:15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)

 

Lukas 21:20 Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is.

 

Daniël 8:11 Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen.

12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.

 

 

 

Dus we zijn 3 dingen die er eerst gaan gebeuren:

 

1. Grote wegvalling van het geloof

2. De antichrist word geopenbaard

3. De 3e tempel word verontreinigt door de antichrist die zichzelf daarin God maakt.

 

Vandaar dat de opname niet elk moment kan gebeuren, sinds die 3 cruciale dingen eerst moeten gebeuren.

De antichrist zal dus Jeruzalem veroveren en de tempel die dan al herbouwt is, en waar de dagelijkse offeringen gaande zijn, in gaan en die dagelijkse offeringen stoppen, en zichzelf god verklaren.

 

Hier zien we in detail hoe hij dat gaat doen:

 

Openbaring 13:11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.

12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.

13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen.

14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.

15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;

17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

 

Dus wanneer we de antichrist zien in de tempel, zal hij zichzelf god verklaren, een beeld maken en iedereen moet dat beeld aanbidden, en iedereen moet een merkteken in de rechterhand of in het voorhoofd.

Dan zie je ook dat hij iedereen gaat doden die zijn beeld niet aanbidden en dan zal ook iedereen vervolgt worden die tegen hem opstaat.

En diezelfde tijd zal verkort worden, zodat er nog mensen overblijven die gered zijn, en die zullen van de fysieke dood gered worden als Jezus op de wolken wederkomt.

 

Dus de conclusie is dat het nooit elk moment kan gebeuren, maar dat het alleen na de verdrukking kan zijn, en dat wij door die verdrukking zullen gaan, en niet door Gods wraak.

Dus dan weten we nog steeds de dag en de ure niet, maar we weten wel wat er voor die dag moet gebeuren wil die dag kunnen komen.

 

2 Timotheüs 3:12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.

 

1 Tessalonicenzen 5: 4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.

5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.

6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.

7 Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;

8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.

9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.

 

 

© 2020  Righteous Remnant NL