KJV als Fundering

De Morgenster

Wij geloven dat de King James Bijbel het onfeilbare Woord van God is en dat zover wij gezien hebben alle Nederlandse vertalingen grote vertaalfouten hebben waardoor wij dus bij de King James bijbel blijven.

Waarom wij geloven dat de King James Bijbel het woord van God is staat hieronder:

 

2 Petrus 1:20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;

21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

 

1 Tessalonicenzen 2:13 Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.

 

 

Wij Geloven dat het Woord van God niet ergens verborgen en na een paar honderd jaar weer opgegraven word, maar dat het door alle tijden heen bewaard is geweest.

 

Jesaja 59:21 Mij aangaande, dit is Mijn Verbond met hen, zegt de Heere: Mijn Geest, Die op u is, en Mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van den mond van uw zaad, noch van den mond van het zaad uws zaads, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid toe.

 

Mattheüs 24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

 

Psalm 119:89 Lamed. O Heere! Uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen.

 

Psalm 12:6 De redenen des Heeren zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.

7 Gij, Heere, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid.

 

Dus daarom verwerpen wij alle boeken die later op worden gegraven zoals: de dode zee scrollen.

Wij verwerpen ook alle apocriefe boeken en zien hun niet als Gods Woord.

 

Waarom wij aan de King James vasthouden in plaats van een Nederlandse vertaling is, omdat er drastische vertaalfouten in belangrijke teksten gemaakt zijn en daardoor de Nederlandse vertalingen niet meer het onfeilbare Woord van God zijn ondanks dat het meeste van de resterende tekst in die vertalingen wel zuiver is.

Hieronder kan je lezen hoe belangrijke teksten die als fundering voor onze Bijbelse standpunten zijn, worden aangetast door de beste Nederlandse vertaling (de Statenvertaling.):

 

 

De titel van Jezus

 

Jezus heeft in de bijbel de titel: Morgenster.

 

Openbaring 22:16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.

 

De Statenvertaling geeft deze titel niet alleen aan Jezus, maar ook aan satan (lucifer)

 

K.J.V

 

Isaiah 14 : 12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!

 

Statenvertaling

 

Jesaja 14 : 12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!

 

Hier is duidelijk te zien dat de Statenvertaling een grote fout maakt door de titel Morgenster aan satan te geven.

Als je leest dat de morgenster uit de hemel gestoten word dan zeg je dus dat Jezus de duivel is (sinds de duivel uit de hemel gestoten werd) en als je dan vers 14 leest staat er dan Jezus uit de hemel gestoten werd, omdat Hij God wilde zijn.

Dat klinkt dus vrij godslasterlijk in de Statenvertaling sinds Jezus God is.

De duivel zal dat nooit zijn en nooit worden.

 

 

De Statenvertaling heeft een calvinistische smaak

 

De teksten in de bijbel die de calvinisten gebruiken om hun leer te ondersteunen worden in de Statenvertaling extra calvinistisch vertaald.

Dus het is dan een woord die je op 2 manieren kan uitleggen (zoals in Mattheüs 24 : 13 het woord redding vervangen word door het woord zalig) maar je gaat dan via het woord wat hun er plaatsen denken dat het dus op de zaligheid doelt (zoals in Mattheüs 24 : 13) terwijl de Bijbelse context is dat het om lichamelijke redding gaat.

Zulk soort aanpassingen zitten door de hele Statenvertaling verspreid waardoor je steeds weer kan zien hoe de vertalers erna snakken om Bijbelse teksten op zo’n manier te vertalen dat de 5 punten van het calvinisme nog meer bijbels lijken dan dat ze eerst waren, terwijl het Calvinisme helemaal niet bijbels is en alle 5 punten fout zijn.

 

Conclusie:

 

Zoals je hierboven kon zien dat er dus grote fouten gemaakt worden in de Statenvertaling waardoor de Statenvertaling niet meer het onfeilbare Woord van God is.

Daarom blijven wij bij de K.J.V.

 

 

 

Gered worden is éénmalig en op één punt

 

De bijbel leert duidelijk dat de redding éénmalig is en dat het geen proces is, maar dat het op het punt is van het plaatsen van je geloof in Jezus als jouw redder.

In de Statenvertaling zijn sommige van die verzen verandert en wel op zo’n manier, dat het vers zegt dat de redding een proces is.

 

K.J.V

 

1 Corinthians 1 : 18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.

 

Statenvertaling

 

1 Corinthians 1 : 18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;

 

Are saved: behouden zijn.

 

Dit is een duidelijk voorbeeld waar in de Statenvertaling een vers wat duidelijk laat zien dat we behouden zijn, verandert in behouden worden alsof het een proces is.

Er word zelf gezegd in de Statenvertaling dat het woord des kruises (het evangelie) een kracht Gods is, terwijl de bijbel zegt dat het evangelie de enigste kracht van God tot zaligheid is.

 

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is de kracht Gods tot zaligheid voor een iegelijk die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

 

In 2 Korintiërs 2 : 15 word dezelfde fout herhaalt in de Statenvertaling door er weer behouden worden van te maken in plaats van behouden zijn.

 

 

De fout in die verzen kunnen namelijk gebruikt worden om het volgende vers te gebruiken als bewijstekst voor het 5e punt van Calvinisme: Volharding van de heiligen.

 

K.J.V

 

Mattheüs 24 : 13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

 

Statenvertaling

 

Mattheüs 24 : 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

 

Het woord zalig word namelijk meestal gebruikt voor de zaligheid in de bijbel, terwijl de bijbel hier helemaal niet over de zaligheid praat.

Deze tekst gaat namelijk over de eindtijden en specifiek over: de grote verdrukking.

Deze tekst legt namelijk uit dat mensen die de grote verdrukking volharden tot het einde, die zullen lichamelijk behouden worden door de wederkomst van Jezus op de wolken (vers 22 in hetzelfde hoofdstuk).

Dus om hier het woord zalig te gebruiken geeft ruimte om de valse leer van volharding der heiligen te ondersteunen.

Als hier het woord gered zou gebruikt zijn zoals de K.J.V dat doet, dan zou daar dus weinig ruimte voor zijn sinds je eerst naar de context zou gaan kijken, want het woord gered betekent niet gelijk de zaligheid, zoals het woord zalig wel meestal verstaan word.

 

 

De redding is alleen uit geloof zonder werken

 

De bijbel zegt talloze keren dat de redding alleen door geloof is te verkrijgen en niet uit de werken die wij doen.

Er is een tekst in Jakobus 2 die drastisch verandert word in de Statenvertaling zodat het net lijkt alsof geloof altijd samengaat met werken en dat ze niet te scheiden zijn.

 

K.J.V

 

James 2 : 18 Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works: shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works.

 

Statenvertaling

 

Jacobus 2 : 18 Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.

 

De K.J.V laat duidelijk zien dat er hier een tegenstelling word geschreven door Jacobus waarin hij tegen degene waar hij aan schrijft zegt: Laat je geloof zien zonder je werken en dan laat ik je mijn geloof zien uit mijn werken.

Hij zegt dat om zo bij diegene duidelijk te maken dat de enige manier om je geloof te laten zien aan andere mensen om je heen is door goede werken te doen.

Alleen door die werken kunnen mensen om je heen jou geloof zien.

De Statenvertaling verandert Jacobus 2:18 naar, dat geloof en werken altijd samengaan, waardoor je dus de zaligheid verandert en er van maakt dat je moet geloven + werken om in de hemel te komen.

Dus er word dus geen correcte scheiding gemaakt zoals in de K.J.V wel gedaan word.

 

Hier is een tekst die laat zien dat geloof los van werken kan staan.

 

Romeinen 4 : 5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

 

© 2020  Righteous Remnant NL