GERED DOOR GELOOF ALLEEN

Niet door werken en daden.

Het standpunt dat wij innemen, dat we door het geloof alleen gered zijn en niet door werken, is omdat de bijbel het vanaf Genesis tot Openbaring laat zien dat we door het geloof alleen gered worden sinds onze werken als vuile klederen voor God zijn:

 

| Handelingen 10: 43 Over Hem (Jezus) geven al de profeten getuigenis, dat een iegelijk, die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam.

 

| Jesaja 64:6 Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind.

 

 

Bijna alle geloven op aarde geloven dat je goede werken moet doen om in de hemel te komen.

Dat zie je ook als je het aan de mensen op straat zou vragen wat ze moeten doen om in de hemel te komen; 9 van de 10 keer hoor je dan zeggen dat je een goed persoon moet zijn of meer goed dan slecht moet gedaan hebben om vergeven te worden.

 

| Spreuken 14:12 Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods.

 

 

Daarom kunnen we zien dat de bijbel de waarheid is sinds alleen de bijbel zegt dat we gered zijn door het geloof, omdat we genade alleen kunnen ontvangen door het geloof in Jezus te plaatsen als onze enige redder die ons onze zonden kan vergeven door wat hij gedaan heeft vanaf Zijn geboorte tot zijn sterven aan het kruis, begrafenis en opstanding uit de doden en uiteindelijk het opvaren in de hemel.

 

| 1 Korintiërs 15:1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;

2 Door hetwelk gij ook gered zijt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.

3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

 

Dus vandaar dat het bijbelse evangelie deze 3 punten zijn: gestorven, begraven en opgestaan uit de dood; en daar komen dus niks van onze werken aan te pas in welke vorm dan ook.

 

 

De bijbel zegt dat alleen Jezus de enigste weg is om in de hemel te komen en dat alles buitenom Hem  geen redding kan bieden.

 

| Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

 

| 1 Timotheüs 2:5 Want er is één God, er is ook één Middelaar tussen God en de mensen, de Mens Christus Jezus;

 

| Johannes 8:24 Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik Die ben, gij zult in uw zonden sterven.

 

| 1 Johannes 5:11  En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.

12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

 

Als een persoon zijn geloof volledig in Jezus plaats dan zegt de bijbel dat zijn zonden vergeven worden en hij het eeuwige leven krijgt.

 

| Johannes 6:47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.

 

 

Daarna word diegene verzegeld met de Heilige Geest en word bewaard in Jezus Christus tot de dag van de opstanding.

 

| Efeziërs 4:30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.

 

| 1 Petrus 1:5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd.

 

| Johannes 10:28 En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.

29 Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.

30 Ik en de Vader zijn een.

 

 

| Romeinen 6:23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

 

En als het uit genade is dan kan er nooit meer onze werken mee gemend worden om in de hemel te komen of om onze redding te behouden.

 

| Romeinen 11:6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.

 

| Galaten 2:21 Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.

 

| Titus 3:4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is,

5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;

 

 

Nog een laatste Bijbeltekst om dit artikel af te sluiten:

 

| Johannes 20:31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam

De conclusie is dit:

© 2020  Righteous Remnant NL