Geen vrouwelijke predikanten

AUTORITEIT

Geen Vrouwelijke Predikanten.

 

Wij zijn er tegen om vrouwen als predikant te hebben, omdat de Bijbel duidelijk zegt dat die positie hun niet toekomt, en ze niet in die positie mogen functioneren.

Hier is een duidelijk vers uit de bijbel, wat laat zien, wat de juiste Bijbelse visie is over vrouwelijke predikanten.

 

1 Timotheüs 2:12 Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij.

 

De reden word gelijk erna duidelijk gemaakt, waarom een vrouw geen predikant mag zijn.

 

1 Timotheüs 2:13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.

14 En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.

 

Dus hieruit blijkt heel duidelijk, dat vrouwen geen predikanten mogen zijn.

Hier is nog een vers, waar je duidelijk in kan zien, waarom vrouwen geen predikant mogen zijn.

 

1 Korintiërs 14:34 Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt.

 

 

Hoe vrouwen dan wel behoren te gedragen, staat er gelijk bij.

 

1 Korintiërs 14:35 En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de Gemeente spreken.

 

1 Timotheüs 2:11 Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.

 

De bijbel geeft ook aan dat als vrouwen autoriteit hebben over mannen, dat dat een vloek is en geen zegen.

 

Jesaja 3:12 De drijvers Mijns volks zijn kinderen, en vrouwen heersen over hetzelve. O Mijn volk! die u leiden, verleiden u, en den weg uwer paden slokken zij in.

 

Daarom zie je, dat als het volk Israël van God afwijkt, dat hij hun op een gegeven moment een profetes gaat geven, zoals Debora.

Dit is niet om te laten zien hoe gezegend hun zijn, als God hun een vrouwelijke profeet geeft.

 

Hier nog een voorbeeld over wat Jezus zegt over een vrouwelijke profeet.

 

Openbaring 2:20 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zich zelve zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten.

 

Dus Jezus zegt hier dat het fout is, als we een vrouw toelaten, om te leren (prediken) in de kerk.

 

Dus de conclusie is dat een vrouw niet behoord te prediken in de gemeente, zoals een predikant dat doet, maar in stilheid zich late leren.

 

 

© 2020  Righteous Remnant NL