GEEN DISPENSATIONALISME

Niet door werken en daden.

Wij geloven niet in dispensationalisme, omdat de bijbel het zeer duidelijk uitlegt vanaf Genesis tot Openbaring, dat wij alleen in de hemel kunnen komen via de middelaar Gods en der mensen, en dat onze werken nooit (in welke “dispensatie” dan ook) zullen voldoen voor onze zonden om in de hemel te komen.

Het bewijs daarvan van Genesis tot Openbaring altijd hetzelfde werd gepredikt is te vinden in

Handelingen 10:42.

 

Handelingen 10:42: Naar Hem (Jezus) geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam.

 

Dit vers laat duidelijk zien dat alle profeten in het oude testament altijd naar Jezus gewezen hebben om gered te worden van je zonden.

In het oude testament was de naam Jezus niet bekend maar het was wel bekend dat er een Middelaar zou komen die voor alle mensen die ooit geleefd hebben zou sterven.

Dat houd dus ook in dat hij voor mensen in het oude testament gestorven is.

 

In Genesis zien we de eerst aankondiging al van Jezus:

 

Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

 

Het bewijs dat mensen dus nu wisten dat ze door Diegene alleen verlossing konden krijgen is beschreven in het volgende hoofdstuk:

 

Genesis 4:26 En denzelven Seth werd ook een zoon geboren, en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men den Naam des Heeren aan te roepen.

 

Dit is hetzelfde als dat er in het nieuwe testament gezegd word:

 

Romeinen 10:13 Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal gered worden.

 

Dus vandaar dat we kunnen zien dat Handelingen 10:42 waar is sinds we dat terug zien in Genesis.

Waar het nog meer te zien is, is bij Noach:

 

Genesis 6:8 Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren.

 

De slang die opgericht werd bij Mozes liet ook al zien dat mensen alleen konden kijken (geloven) om gered te worden.

 

Numeri 21:9 En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend.

 

Jezus haalt dit voorbeeld aan in het nieuwe testament en laat zien wat ermee bedoelt werd:

 

Johannes 3:14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden;

15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

 

 

 

Een ander voorbeeld is hoe David de redding omschrijft in zijn tijdsperk:

 

Psalm 116:13 Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des Heeren aanroepen.

 

In het nieuwe testament word zelfs aangehaald hoe David de redding nader omschreef en je kan dan zien dat die redding hetzelfde is als de nieuw testamentische redding, waaruit je dus kan zien dat er altijd maar 1 redding was.

 

Romeinen 4:4 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.

5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

6 Gelijk ook David den mens zalig spreekt, welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken;

7 Zeggende: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn;

8 Zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent.

 

In het volgende vers word ook gezegd dat diezelfde redding ook in de tijd van Abraham van toepassing was.

 

Romeinen 4:9 Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis, of ook over de voorhuid? Want wij zeggen, dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid.

10 Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was, of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid.

 

En om het verder te laten zien dat Abraham gerechtvaardigd werd door genade en niet uit de werken, staat ook in datzelfde hoofdstuk:

 

Romeinen 4:1 Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees?

2 Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God.

3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.

 

 

God zegt ook duidelijk in zijn woord dat Hij de enige redder is voor de mens en dat niemand zichzelf kan redden op wat voor manier dan ook.

 

Jesaja 43:11 Ik, Ik ben de Heere, en er is geen Verlosser behalve Mij

 

De bijbel zegt daarom ook wie die enigste Verlosser is:

 

1 Timotheüs 2:5 Want er is een God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;

6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen mensen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;

 

De bijbel zegt dat als er een andere manier was om niet via Jezus in de hemel te komen, dan is de dood van Jezus zinloos:

 

Galaten 2:21 Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.

 

 

Jezus vroeg zelfs aan Zijn Vader of Zijn drinkbeker mocht voorbij gaan als het mogelijk was.

Wat Jezus daarmee vroeg aan Zijn Vader is dat als er een manier was dat mensen buitenom Hem in de hemel konden komen, dat Hij dan dit lijden gespaard zou blijven.

En de drinkbeker werd niet van Hem weggenomen, omdat dit de enigste weg was voor alle mensen die ooit geleefd hebben, om in de hemel te komen.

 

Mattheüs 26:39 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.

 

1 Johannes 2:1  Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;

2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

 

 

Dus de conclusie over de redding in de hele bijbel is dit:

 

Romeinen 3:20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

 

Dus de wet gaat ons nooit rein maken bij God voor wie dan ook, sinds het enigste dat de wet voor ons doet is laten zien dat we een Redder nodig hebben.

 

Galaten 3:24 Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden.

 

Jesaja 64:6 Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind.

 

Daarom heeft iedereen die in de hemel is, lange witte klederen die de rechtvaardigmaking van de geredde mensen zijn, en die klederen hebben ze gekregen van Jezus.

 

Openbaring 19:8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.

 

 

© 2020  Righteous Remnant NL