Evangeliseren / Soulwinning

Geen Lifestyle evangelisatie

Aanbod van het evangelie

Dit is één van de meest bekende standpunten die in de bijbel voorkomt en dat is: je naaste tot Christus winnen.

Hoe we dat moeten doen word duidelijk uitgelegd door Jezus vlak voordat Hij opgenomen werd in de Hemel.

 

Mattheüs 28:18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

 

Dit betekent dus dat wij als ambassadeurs van God onze naaste met God laten verzoenen, want dat is wat God in zijn woord zegt:

 

2 Korintiërs 5:19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.

20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.

 

1 Timotheüs 2:3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;

4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

 

Hebreeën 2:9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor alle mensen den dood smaken zou.

 

Dus het beeld wat de bijbel hier laat zien is dat God wil dat wij na onze redding ook andere mensen tot het geloof behoren te bewegen.

Een goed voorbeeld zien we hiervan in het boek Handelingen:

 

Handelingen 16:30 En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik gered worde?

31 En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult gered worden, gij en uw huis.

32 En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot allen, die in zijn huis waren.

 

 

Niet-geredde mensen hebben vaak zelf een idee hoe hun naar de hemel gaan maar dat is altijd niet via Jezus en wat hij gedaan heeft.

Daarom moeten wij hun dat uitleggen, en kunnen we hun ertoe overhalen om dat aan ons te vragen omdat we ons anders gedragen dan wat de wereld om ons heen normaal vind.

 

Mattheüs 5:16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

 

Romeinen 11:14 Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen behouden mocht.

 

 

Wij geloven niet in lifestyle evangelisatie, maar dat onze levensstijl er wel toe doet om mensen tot Christus te winnen via het evangeliseren.

De Bijbel voegt hier ook toe dat we horen te evangeliseren door in de Geest te wandelen en niet in het vlees, want door de Geest kunnen wij vrijmoedig spreken zoals we dat behoren te doen.

De bijbel legt dat nader uit:

 

Galaten 5:16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.

17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.

 

Efeziërs 6: 18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;

19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;

20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.

 

2 Korintiërs 3:12 Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken;

 

Filippenzen 1:20 Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden; maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door den dood.

 

Handelingen 4:29 En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken;

30 Daarin, dat Gij Uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door den Naam van Uw heilig Kind Jezus.

31 En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid.

 

Dus het is duidelijk te zien dat als we door de Geest spreken, wij vrijmoedig zullen spreken over de enigste redding die er is en dat die alleen in Jezus te vinden is.

 

 

Niet iedereen word op dezelfde manier het evangelie aangeboden.

Voor sommigen is het via de liefde van het evangelie, anderen worden door vrees naar het evangelie gebracht.

De bijbel laat die 2 uitersten zien en hoe wij ons horen aan te passen.

 

Judas 1:22 En ontfermt u wel eniger, onderscheid makende;

23 Maar behoudt anderen door vreze, en grijpt ze uit het vuur; en haat ook het kleed, die van het vlees bevlekt is.

 

1 Korintiërs 9:19 Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelven allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen.

20 En ik ben den Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou; dengenen, die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degenen, die onder de wet zijn, winnen zou.

21 Degenen, die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde (Gode nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet), opdat ik degenen, die zonder de wet zijn, winnen zou.

22 Ik ben den zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou; allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou.

23 En dit doe ik om des Evangelies wil, opdat ik hetzelve mede deelachtig zou worden.

 

Dus het beste middel om verschillende culturen en groeperingen het evangelie te geven is door één van hun te worden zover de bijbel dat toelaat.

Door jezelf aan te passen aan wie hun zijn, kun je hun het evangelie geven en zullen ze naar je luisteren sinds je één van hun geworden bent.

 

 

Wij horen ook niet een debat of grote discussies aan te gaan om te laten zien dat jij de waarheid hebt en zij niet, omdat dat weinig profijt zal hebben en je er tijd mee verliest waardoor je iemand anders die je anders wel zou kunnen bereiken geen tijd meer voor hebt.

 

2 Timotheüs 2:23 En verwerp de vragen, die dwaas en zonder lering zijn, wetende, dat zij twistingen voortbrengen.

24 En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen;

25 Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid;

26 En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.

 

Titus 3:9 Maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen, en twistingen, en strijdingen over de wet; want zij zijn onnut en ijdel.

10 Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning;

11 Wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld.

 

Dit is namelijk de oplossing om het niet in een discussie over te laten gaan:

 

1 Korintiërs 2:1 En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden, of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God.

2 Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.

 

Dus de conclusie om op de juiste manier te gaan evangeliseren is om dat te doen in de Geest, vriendelijk te zijn, en geen grote discussies aan te gaan die je kan voorkomen door alleen bij het evangelie te blijven.

 

Spreuken 11:30 De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens; en wie zielen vangt, is wijs.

 

Mattheüs 4:19 En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.

 

 

 

© 2020  Righteous Remnant NL