Evangeliseren / Soulwinning

Evangeliseren / Soulwinning

Géén “Lifestyle-evangelisatie”

 

Aanbod van het evangelie

Eén van de meest bekende standpunten dat in de Bijbel voorkomt, is: je naaste tot Christus winnen.

 

Hoe we dat moeten doen wordt duidelijk uitgelegd door Jezus, vlak voordat Hij opgenomen werd in de Hemel:

 

 

 

| Mattheüs 28:18 |

En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

 

19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

 

 

 

Dit betekent dus dat wij als ambassadeurs van God onze naaste met God laten verzoenen, want dat is wat God in Zijn woord zegt:

 

 

 

| 2 Korintiërs 5:19 |

Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.

 

20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.

 

 

 

| 1 Timotheüs 2:3 |

Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;

 

4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

 

 

 

| Hebreeën 2:9 |

Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor alle mensen den dood smaken zou.

 

 

 

Dus het beeld wat de Bijbel hier schetst laat zien dat God wil dat wij na onze redding ook andere mensen tot het geloof bewegen.

 

Een goed voorbeeld hiervan zien we in het boek Handelingen:

 

 

 

| Handelingen 16:30 |

En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik gered worde?

 

31 En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult gered worden, gij en uw huis.

 

32 En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot allen, die in zijn huis waren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-geredde mensen hebben vaak zelf een vals idee van hoe zij naar de hemel gaan, maar dat is altijd zonder Jezus; en wat Hij gedaan heeft.

 

Daarom moeten wij als geredde christenen hun het juiste evangelie uitleggen, doordat wij hen ertoe overhalen om aan ons de juiste manier van gered worden te vragen.  Omdat we ons anders gedragen dan wat de wereld om ons heen normaal vind. We doen dit door een licht te zijn voor de ongelovigen:

 

 

| Mattheüs 5:16 |

Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

 

 

 

| Romeinen 11:14 |

Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen behouden mocht.

 

 

 

Wij geloven niet in de zogenaamde  “lifestyle evangelisatie”, waarin men gelooft dat we als christenen andere mensen tot geloof kunnen brengen door alleen maar een “goede” levensstijl te houden. Ondanks het feit dat deze overweging wel een positief beeld van christenen kan wekken, is dit niet voldoende om een ongelovige daadwerkelijk tot geloof te brengen.

 

De Bijbel voegt hier ook aan toe dat we horen te evangeliseren door in de Geest te wandelen en niet in het vlees, want door de Geest kunnen wij vrijmoedig spreken zoals we dat behoren te doen.

 

De Bijbel legt dat nader uit:

 

 

 

| Galaten 5:16 |

En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.

 

17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.

 

 

 

| Efeziërs 6: |

18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;

 

19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;

 

20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.

 

 

 

| 2 Korintiërs 3:12 |

Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken;

 

 

 

| Filippenzen 1:20 |

Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden; maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door den dood.

 

 

 

| Handelingen 4:29 |

En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken;

 

30 Daarin, dat Gij Uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door den Naam van Uw heilig Kind Jezus.

 

31 En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid.

 

 

 

Dus het is duidelijk te zien dat als we door de Geest spreken, wij vrijmoedig zullen spreken over de enigste redding die er is: en dat is de redding die alléén in Jezus te vinden is.

 

Ook is het ook erg van belang om te onthouden dat een ongelovige persoon zelf niet de Bijbel kan begrijpen, aangezien hij/zij de Heilige Geest niet heeft. Het is daarom onze taak als geredde christenen om hen het evangelie duidelijk uit te leggen. Dit concept komt in de Bijbel ook nadrukkelijk naar voren:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Handelingen 8: 30-31 |

En Filippus liep toe, en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?

 

 

31 En hij zeide: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten.

 

 

 

 

Bovenstaande tekst is een voorbeeld van een ongelovige die de Bijbel probeert te lezen, maar hem niet begrijpt. De ongelovige in dit verhaal vraagt Filippus (wél een christen) namelijk om uitleg, waarna hij alsnog tot geloof komt.

 

Een ander voorbeeld waarin de Bijbel zegt dat de natuurlijke (ongelovige) mens de woorden van God niet kan begrijpen, is:

 

 

 

 

| 1 Korinthiërs 2 |

Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

 

 

We worden daarom heel duidelijk als christenen opgedragen om zelf naar de ongelovigen toe te gaan en hen het evangelie te brengen en verder uit te leggen. Anders zullen de ongelovigen het nooit begrijpen. Dit laat ook meteen zien wat voor prachtige, maar ook zeer belangrijke taak wij als geredde christenen hebben:

 

 

 

 

| Romeinen 10:14-15 |

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?

 

 

15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!

 

 

 

 

Niet iedereen wordt op dezelfde manier het evangelie aangeboden.

 

Voor sommigen is het belangrijk om de de liefde van het evangelie te horen, anderen worden juist door vrees naar het evangelie toegebracht (doordat ze bang worden voor de eeuwige straf: de Hel).

 

De Bijbel laat deze twee uitersten zien en tevens hoe wij onze aanpak horen aan te passen aan de ongelovige persoon die we voor ons hebben:

 

 

 

| Judas 1:22 |

En ontfermt u wel eniger, onderscheid makende;

 

23 Maar behoudt anderen door vreze, en grijpt ze uit het vuur; en haat ook het kleed, die van het vlees bevlekt is.

 

 

 

| 1 Korintiërs 9:19 |

Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelven allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen.

 

20 En ik ben den Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou; dengenen, die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degenen, die onder de wet zijn, winnen zou.

 

21 Degenen, die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde (Gode nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet), opdat ik degenen, die zonder de wet zijn, winnen zou.

 

22 Ik ben den zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou; allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou.

 

23 En dit doe ik om des Evangelies wil, opdat ik hetzelve mede deelachtig zou worden.

 

 

 

Dus het beste middel om verschillende culturen en groeperingen het evangelie te geven is door één van hun te worden, zover de Bijbel dat toelaat.

 

Door jezelf aan te passen aan wie zij zijn, kun je hen het evangelie geven en zullen ze naar je luisteren, gezien je één van hun geworden bent.

 

Wij horen als christenen ook niet een debat of grote discussies aan te gaan met ongelovigen om te laten zien dat we de waarheid hebben en zij niet. Dit zal namelijk weinig profijt hebben en je zult er kostbare tijd mee verliezen, waardoor je geen tijd meer hebt voor iemand anders die misschien wél openstaat voor het evangelie en het graag wil horen:

 

 

 

| 2 Timotheüs 2:23 |

En verwerp de vragen, die dwaas en zonder lering zijn, wetende, dat zij twistingen voortbrengen.

 

24 En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen;

 

25 Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid;

 

26 En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.

 

 

 

| Titus 3:9 |

Maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen, en twistingen, en strijdingen over de wet; want zij zijn onnut en ijdel.

 

10 Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning;

 

11 Wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld.

 

 

 

Dit is namelijk de oplossing om een gesprek over het evangelie niet in een discussie over te laten gaan:

 

 

 

| 1 Korintiërs 2:1 |

En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden, of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God.

 

2 Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.

 

 

 

Dus de conclusie voor het op de juiste manier gaan evangeliseren, is: door dat te doen in de Geest, vriendelijk te zijn en door geen grote discussies aan te gaan die je kan voorkomen door alleen bij het evangelie te blijven.

 

 

| Spreuken 11:30 |

De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens; en wie zielen vangt, is wijs.

 

 

 

| Mattheüs 4:19 |

En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.

 

 

 

© 2020  Righteous Remnant NL