EENMAAL GERED ALTIJD GERED

Geen verdoemenis meer

| 1 Korintiërs 1:29 |

Opdat geen vlees zou roemen voor Hem.

 

| Efeziërs 2:9 |

Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Geen verdoemenis meer

 

Wanneer iemand gered is, zegt de Bijbel dat diegene nooit meer in de verdoemenis (hel) terecht kan komen:

 

 

| Johannes 5:24 |

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

 

| Johannes 10:28 |

En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.

 

 

| Romeinen 8:1 |

Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de mensen die niet weten wat de tweede dood is:

 

 

| Openbaring 20:14 |

En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

 

Dit punt valt eigenlijk samen met het punt over de verdoemenis (hel), wat in het vorige kopje besproken werd.

 

Als iemand gered is, dan heeft diegene deel aan de eerste opstanding.

 

De eerste opstanding wordt ook wel: “de opstanding der levenden” genoemd.

 

| Johannes 5:29 |

En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.

 

| Openbaring 20:6 |

Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

 

 

 

De Bijbel noemt dat ook wel: “de overwinning door het geloof in Jezus Christus.”

 

 

| 1 Johannes 5:4-5|

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.

 

5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?

 

 

Als iemand gered is, dan is diegene bekend bij God.

 

 

 

| Johannes 10:14 |

Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.

 

 

 

| Johannes 27:10 |

Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.

 

 

| Johannes 14:23 |

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.

 

Dus het is duidelijk dat God Zijn eigen schapen bij name kent.

 

Dit geldt namelijk niet voor degene die voor de grote Witte Troon staan en niet gered zijn (de doden).

 

Dit is wat Jezus tegen hen zal zeggen:

 

| Mattheüs 7:22-23 |

Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?

 

23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

 

Let op!

Er staat: “ik heb u NOOIT gekend.”

Als je niet gered bent, heeft Jezus je dus nooit gekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Lukas 13:27 |

En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, van waar gij zijt; wijkt van Mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid!

 

Dus het is duidelijk dat degene die gered is, zijn redding nooit kan verliezen. Want anders zou hij bij God bekend zijn, als God hem oordeelt als een niet-gered persoon.

 

De Bijbel zegt dat als iemand gered wordt, diegene dan overgaat van dood naar leven.

 

| Johannes 5:24 |

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

 

 

 

En als we overgegaan zijn van dood naar leven, dan is er volgens de Bijbel geen weg meer terug.

 

 

 

| Johannes 11:26 |

En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?

 

De redding wordt in de Bijbel vergeleken met het eten van brood, het drinken van water en het lopen door een deur.

 

| Johannes 6:51 |

Ik (Jezus) ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.

 

| Openbaring 22 :17 |

En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.

 

| Johannes 10:9 |

Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

 

 

 

De Bijbel zegt, dat nadat iemand gered is, diegene nooit meer zal hongeren, of dorst ernaar zal hebben om gered te worden:

 

 

 

| Johannes 6:35 |

En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

 

 

 

 

© 2020  Righteous Remnant NL