EENMAAL GERED ALTIJD GERED

De reden dat wij dit standpunt innemen, is omdat de Bijbel duidelijk zegt dat wij na de redding verzegelt zijn met de Heilige Geest en behouden blijven door de kracht van God.

 

| Efeziërs 4:30 |

En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.

 

 

| 1 Petrus 1:5 |

Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd.

 

Daarnaast staat er ook dat wij niet uit de hand van God gerukt kunnen worden, door wie dan ook.

 

Dat houdt dus ook in dat wij onszelf er niet uit kunnen trekken, gezien er in Johannes 10 staat:

 

| Johannes 10:28-30 |

En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.

 

29 Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.

 

30 Ik en de Vader zijn een.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn nog meer punten in de Bijbel waaruit zeer duidelijk blijkt dat de redding maar één keer plaatsvindt en dus een eenmalige gebeurtenis is. En die punten worden hieronder 1 voor 1 uitlegt:

 

 

Eeuwig leven duurt voor eeuwig, wat dus betekent: zonder einde.

 

God is namelijk ook eeuwig. En daardoor weten we wat het woord eeuwig betekent en hoe lang dit eeuwige leven duurt. Dit eeuwige leven krijgen we tijdens de redding.

 

| Deuteronomium 32:40 |

Want Ik (God) zal Mijn hand naar den hemel opheffen, en Ik zal zeggen: Ik leef in eeuwigheid!

 

Als we eeuwig leven hebben, betekent dat volgens de Bijbel dat we dus ook niet meer kunnen sterven (geestelijke dood):

 

| Johannes 11:26 |

En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?

 

 

| Johannes 8:51 |

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die zal den dood niet zien in der eeuwigheid.

 

 

De redding is een gift die je gegeven wordt op het moment dat je als mens gelooft in Jezus als jouw enigste redding:

 

 

| Efeziërs 2:8-9 |

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

 

9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

 

 

| Romeinen 6:23 |

Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gift kan je niet terugeisen nadat je hem gegeven hebt, gezien er geen voorwaarden aan verbonden zijn om hem te behouden.

 

Als je een verjaardagscadeau krijgt, dan hoef je, nadat je het cadeau hebt gekregen, er niks meer voor te doen om het cadeau te behouden; dat is namelijk wat een gift is.

 

Stel je voor dat wij door onze (slechte) daden de gift zouden kunnen teruggeven aan God, zoals sommige mensen zeggen. Dan zou dat nog steeds onmogelijk zijn volgens de Bijbel, gezien de gift niet door ons in stand gehouden wordt, maar door God zelf:

 

| 2 Timotheüs 2:13 |

Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen.

 

 

| Filippenzen 1:6 |

Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;

 

 

 

| 1 Petrus 1:5 |

Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd.

 

 

Als de gift van God (de redding) door onszelf in stand gehouden moest worden, dan zouden we de gift op de dag dat we hem kregen ook gelijk al weer verloren hebben:

 

| Prediker 7:20 |

Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goed doet, en niet zondigt.

 

 | 1 Johannes 1:8 |

Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet.

 

| Spreuken 20:9 |

Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde?

 

De conclusie waarom de redding een gift is, wordt hieronder beschreven:

 

 

© 2020  Righteous Remnant NL