De drie-eenheid

De Drie-Eenheid

De enige ware God

 

Wij geloven in dit standpunt, omdat de Bijbel al vanaf Genesis 1 duidelijk laat zien dat de God van de Bijbel een Drie-Eenheid is, en niet zoals valse goden in valse religies één persoon is.

 

Hieronder staan wat voorbeelden uit Genesis:

 

 

 

| Genesis 1:26 |

En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

 

 

 

| Genesis 11:7 |

Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore.

 

 

 

Hier zien we duidelijk dat God zegt: “laat Ons mensen maken”; en ook: “laat Ons nedervaren.”

 

Daaruit is het al te zien dat de God van de Bijbel een Drie-Eenheid is, zoals deze tekst zegt:

 

 

| 1 Johannes 5:7 |

Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.

 

 

 

Om de Drie-Eenheid verder uit te leggen, kunnen we kijken naar Gods schepping waar de Drie-Eenheid vele malen in voor komt:

 

 

 

1. De mens is een soort “drie-eenheid”: (Geest, Ziel en Lichaam).

 

2. Tijd is een soort “drie-eenheid”: (Verleden, Heden en Toekomst)

 

3. Materie, b.v. water, is een soort “drie-eenheid”: (Vast, Vloeibaar en Gasvormig)

 

4. Ruimte is een soort “drie-eenheid”: (Lengte, Hoogte en Breedte)

 

5. De schepping is een soort “drie-eenheid”: (Tijd, Materie en Ruimte)

 

 

 

Genesis 1:1 laat zien dat de schepping een soort drie-eenheid is:

 

 

 

| Genesis 1:1 |

In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

 

1. Beginne: Tijd

 

3. Hemel en aarde: Ruimte & Materie

 

 

 

Vooral het voorbeeld van de mens laat zien dat God een Drie-eenheid is, omdat wij in het beeld Gods geschapen zijn:

 

 

 

God:

 

1. Vader

 

2. Zoon

 

3. Heilige Geest

 

 

 

Mens:

 

1. Lichaam

 

2. Geest

 

3. Ziel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als iemand (laten we hem Piet noemen) op een bepaald punt zou sterven en iemand anders kijkt naar zijn levenloze lichaam en zou al wijzend zeggen: “Kijk, dat is Piet”; dan is dat waarheid.

 

Als die Piet ook een gered persoon (christen) zou zijn en zijn ziel dus in de hemel is, en iemand die in de hemel is zou wijzen naar hem en zeggen: “dat is Piet”; dan zou dat ook waar zijn.

 

Dus zo zien we dat er al twee personen Piet genoemd worden, terwijl je eerst maar één persoon zag.

 

Dit zouden we kunnen vergelijken met God; Hij bestaat uit: Vader, Zoon en Heilige Geest, en Zij vormen samen één God.

 

 

 

Hieronder kan je nog een duidelijk voorbeeld zien van de Drie-Eenheid:

 

 

| Mattheüs 3:16 |

En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen.

 

17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

 

 

 

Er zijn ook genoeg teksten waarin Jezus zelf zegt dat hij zichzelf niet gezonden heeft, maar dat de Vader die in de Hemel is Hem gezonden heeft.

 

 

 

Dus de conclusie is dat de God van de Bijbel duidelijk een Drie-Eenheid is en daarom ook de Enige ware God is, omdat elke god van alle andere religies maar bestaat uit één persoon. We moeten er wel bij vermelden dat het concept van een Drie-Eenheid nooit volledig door mensen begrepen kan worden, aangezien wij niet de natuur van God hebben, ook dit zegt de Bijbel:

 

| 1 Timotheüs 3 |

16 En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

 

Desondanks hopen we met dit artikel meer duidelijkheid te hebben verschaft over de Drie-Eenheid van God.

 

 

 

© 2020  Righteous Remnant NL