De drie-eenheid

De enige ware God

Wij geloven in dit standpunt, omdat de bijbel het al vanaf Genesis 1 duidelijk laat zien dat de God van de bijbel een drie-eenheid is, en niet zoals alle andere valse goden 1 persoon is.

Hieronder staan wat voorbeelden uit Genesis:

 

Genesis 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

 

Genesis 11:7 Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore.

 

Hier zie je duidelijk dat God zegt: laat Ons mensen maken. en ook: laat Ons nedervaren.

Daaruit is het al te zien dat de God van de bijbel een drie-eenheid is zoals deze tekst zegt:

 

1 Johannes 5:7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.

 

Om de drie-eenheid verder uit te leggen kunnen we kijken naar Gods schepping waar de drie-eenheid  vele malen in voor komt:

 

1. De mens is een drie-eenheid. (Geest, Ziel en Lichaam.)

2. Tijd is een drie-eenheid. (Verleden, Heden en Toekomst)

3. Materie, b.v. water is een drie-eenheid. (Vast, Vloeibaar en Gasvormig)

4. Ruimte is een drie-eenheid. (Lengte, Hoogte en Breedte)

5. De schepping is een drie-eenheid. (Tijd, Materie en Ruimte)

 

Genesis 1:1 laat zien dat de schepping een drie-eenheid is:

 

Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

1. Beginne: Tijd

2. Schiep God: Ruimte

3. Hemel en aarde: Materie

 

Vooral het voorbeeld van de mens laat zien dat God een Drie-eenheid is, omdat wij in het beeld Gods geschapen zijn.

 

God:

1. Vader

2. Zoon

3. Heilige Geest

 

Mens:

1. Lichaam

2. Geest

3. Ziel.

 

 

Als iemand (laten we hem Piet noemen) op een bepaald punt zou sterven en iemand die naast zijn lichaam staat zou al wijzend naar zijn lichaam zeggen: dat is Piet, dan is dat waarheid.

Als die Piet ook een gered persoon zou zijn en zijn ziel dus in de hemel is, en iemand die in de hemel is zou wijzen naar hem en zeggen: dat is Piet, dan zou dat ook waar zijn.

Dus zo zie je dat er al 2 personen Piet genoemd worden, terwijl je maar eerst 1 persoon zag.

Zo zit dat nu ook met God; Hij bestaat uit Vader, Zoon en Heilige Geest en ze zijn alle drie in 1.

 

Hieronder kan je nog een duidelijk voorbeeld zien van de drie-eenheid.

 

Mattheüs 3:16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen.

17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

 

Er zijn ook genoeg teksten waarin Jezus zelf zegt dat hij zichzelf niet gezonden heeft, maar dat de Vader die in de Hemel is Hem gezonden heeft.

 

Dus de conclusie is dat de God van de bijbel duidelijk een drie-eenheid is en daarom ook de enige ware God is, omdat elke god van alle andere geloven maar bestaat uit 1 persoon.

 

 

© 2020  Righteous Remnant NL