BIJBELSE BERISPING

Hoe denkt God hierover.

Onbevlekt

Tegenwoordig zie je veel “oordeel niet” kreten die zomaar in de lucht gegooid worden, zonder onderbouwing.

Meestal gebeurd dat als diegene een waarheid te horen krijgt, die hij liever niet wil horen, en dus de term “oordeel niet” eruit floept, om zo de waarheid te stoppen.

De bijbel leert juist het tegenovergestelde, en zegt juist dat we de dingen op deze aarde behoren te oordelen.

 

1 Korintiërs 6:2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?

3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan?

 

Er word hier dus duidelijk uitgelegd dat als wij straks engelen gaan oordelen, hoeveel te meer dan de dingen die nu op deze aarde om ons heen gebeuren.

Dus er is helemaal geen sprake van “oordeel niet” maar juist dat we behoren te oordelen.

 

In het hoofdstuk van het befaamde “oordeel niet”, schijnen de mensen die het eerste vers gelezen hebben, niet eens tot de laatste helft van het vers te komen,  sinds ze alleen maar zeggen “oordeel niet”.

Laten we kijken wat het hele vers zegt:

 

Mattheüs 7:1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

 

Dus het eerste vers zegt niet alleen maar “oordeel niet”, maar geeft aan dat als jij niet wil dat mensen jou gaan oordelen, dat jij niet moet beginnen met hun te oordelen, want als jij hun gaat oordelen, dan gaan hun jou ook oordelen, met het oordeel wat jij over hun gegeven hebt.

Dat zie je namelijk als je het volgende vers leest.

Dat laat ook zien hoeveel mensen die “oordeel niet” zeggen, dit hoofdstuk eigenlijk gelezen hebben.

 

Mattheüs 7:2 Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.

 

En hier staat hoe wij behoren te oordelen:

 

Johannes 7:24 Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.

 

 

 

 

Daarom geloven wij ook in Bijbelse tucht, sinds die er is om de gemeente van Christus rein en onbevlekt te houden.

Hier zijn een paar voorbeelden van de regels waarmee de tucht gehandhaafd word:

 

Mattheüs 18:15 Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen.

16 Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta.

17 En indien hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar.

 

1 Korintiërs 5:11 Maar nu heb ik u geschreven, dat gij u niet zult vermengen, namelijk indien iemand, een broeder genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover; dat gij met zodanig een ook niet zult eten.

 

1 Timotheüs 1:19 Houdende het geloof, en een goed geweten, hetwelk sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben;

20 Onder welken is Hymeneus en Alexander, die ik den satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.

 

Efeziërs 5:3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt,

4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer dankzegging.

 

Er word zelfs gezegd dat als iemand niet wil luisteren nadat hij minstens 3x gewaarschuwd is, dan word hij overgegeven aan satan.

Wat dat betekent is niet dat hij zijn redding verliest, maar dat hij als een voorbeeld gaat worden wat er gebeurt als je niet volgens de regels van God wilt leven.

Dit is wat er dan gebeurt als hij overgeleverd word aan satan:

 

1 Korintiërs 5:5 Denzulken over te geven aan den satan, tot verderf des vleses, opdat de geest behouden moge worden in den dag van den Heere Jezus.

 

Dat is het verschil tussen het juk van satan, en het juk van Jezus:

 

Juk van Jezus:

 

Mattheüs 11:28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

 

1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.

 

Spreuken 15:24 De weg des levens is den verstandige naar boven; opdat hij afwijke van de hel, beneden.

 

Juk van satan:

 

Spreuken 13:15 Goed verstand geeft aangenaamheid; maar de weg der trouwelozen is moeilijk.

 

Spreuken 4:19 De weg der goddelozen is als donkerheid, zij weten niet, waarover zij struikelen zullen.

 

Spreuken 5:11 En gij in uw laatste brult, als uw vlees, en uw lijf verteerd is;

12 En zegt: Hoe heb ik de tucht gehaat, en mijn hart de bestraffing versmaad!

13 En heb niet gehoord naar de stem mijner onderwijzers, noch mijn oren geneigd tot mijn leraars!

 

1 Timotheüs 6:10 Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken.

Als we in het boek Openbaring lezen van de 7 gemeentes in Azië en wat daar gebeurt, dan zien we duidelijk dat in bepaalde kerken, niet de tucht gehandhaafd word, en dan zie je ook gelijk wat er dan gebeurt, en hoe God over die gemeente denkt.

 

Pergamus:

 

Openbaring 2:14 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van Balaam houden, die Balak leerde den kinderen Israels een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren.

15 Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaieten houden; hetwelk Ik haat.

16 Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard Mijns monds.

 

Thyatire:

 

Openbaring 2: 20 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zich zelve zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten.

21 En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd.

22 Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken.

23 En haar kinderen zal Ik door den dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen weten, dat Ik het ben, Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw werken.

 

Dit zijn duidelijke voorbeelden in welke status een kerk zich kan bevinden, als er geen tucht gehandhaafd word.

Hieronder zie je hoe de bijbel de “oordeel niet” mentaliteit weerlegt:

 

Habakuk 1:3 Waarom laat Gij mij ongerechtigheid zien, en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen mij over, en er is twist, en men neemt gekijf op.

4 Daarom wordt de wet onderlaten, en het recht komt nimmermeer voort; want de goddeloze omringt den rechtvaardige; daarom komt het recht verdraaid voor.

 

Prediker 8:11 Omdat niet haastelijk het oordeel over de boze daad geschiedt, daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen.

 

Daarom is het juist zo belangrijk om een bijbels oordeel te vellen en niet een “oordeel niet” mentaliteit, want juist zo’n mentaliteit zorgt ervoor (zoals Prediker 8:11 laat zien) dat mensen dan zichzelf vol inzetten om kwaad te doen.

 

Jacobus 1:27 De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld.

 

 

© 2020  Righteous Remnant NL